Javno vprašanje DNS glede vmešavanja v delo njegovih organov

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je 11. junija 2011 kot cehovsko združenje novinarjev, ki ga novinarji sami neutrudno obravnavajo kot nekakšen uravnoteževalen antipod Društvu novinarjev Slovenije (DNS), sprejelo svoj Pravilnik Častnega razsodišča. V tem dokumentu s statusom njihovega novinarskega kodeksa, s katerim ocenjujejo kršitve novinarskega dela, v delu z naslovom Izhodišče omenjajo tudi možnost revizije postopkov na njihovem razsodišču. Del besedila iz Pravilnika se glasi:

»V primeru, da je novinarsko in publicistično delo člana ZNP, kljub temu da je za to pristojno Razsodišče ZNP, presojal kak drug organ, je toženi upravičen do revizije postopka na Razsodišču ZNP.«

Ker pri reprezentativnem DNS z daleč največ člani med novinarkami in novinarji že dolga leta deluje Novinarsko častno razsodišče (NČR) z intenzivno prakso razsodb, ki jih sprejemajo v primeru vseh novinarjev v Sloveniji, obstaja zelo upravičen sum, da bo zaradi omenjene »pravice« oz. načela v Pravilniku ZNP prihajalo do »revizij postopka na Razsodišču ZNP«, ki bodo zadevale že sprejete razsodbe NČR.

Opozarjam, da dikcija omenjenega Pravilnika ZNP ne govori o dodatnem samostojnem ali vzporednem postopku za člane ZNP, ampak o reviziji. Ta beseda ima po Slovarju slovenskega knjižnega jezika čisto določen pomen: »pregled poslovanja, dokumentov zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi, zakoni« oziroma »pregled kakega dokumenta, besedila, da se ugotovi pravilnost, ustreznost«.

S tem, ko v ZNP eksplicitno zapišejo in napovedujejo (zaenkrat še niso sprejeli nobene razsodbe) možnost revizije postopkov drugih združenj, po mojem mnenju odkrito načenjajo verodostojnost delovanja NČR (ali drugih novinarskih združenj) in se s tem neposredno vmešavajo v njegovo delo. Kot smiselno izhaja iz samega pojma, bi lahko revizijo terjal in izvedel samo nek drug organ v sestavi DNS in ne v sestavi nekega drugega novinarskega združenja. Takšna napoved revizij postopkov predstavlja neposredno vmešavanje v delo organov DNS, obenem pa poglablja konflikte med novinarji in vnaša novo zmedo v razumevanje in posledično spoštovanje profesionalnih novinarskih načel.  

Zato vodstvo DNS kot vodilno in edino reprezentativno novinarsko združenje z več kot 1200 člani sprašujem, kaj bo storilo, da zaščiti svoje interese in prepreči vmešavanje drugega novinarskega združenja v samostojno in neodvisno delo svojega organa, tj. NČR? Kaj bo storilo v primeru izpeljanih revizij razsodb, sprejetih pri NČR? Kako bo zaščitilo ugled novinarskega ceha v situaciji, ki obeta nova konfliktna razmerja?

P.S. Rad bi spomnil, da sem na (ne)delovanje častnega razsodišča pri ZNP in njegove milo rečeno pomankljivosti opozarjal že pred debelim letom v polemiki s predsednikom ZNP (majhen del polemike je tukaj). Vsebinske bizarnosti in pomanjkljivosti Pravilnika, vredne celovitega pretresa in analize, zaenkrat puščam ob strani, omenil bi le nenavadno dikcijo, komu bodo namenjene pritožbe: »Ob tem bo Razsodišče ZNP lahko presojalo tudi o pritožbah drugih novinarjev in publicistov na njihovo pobudo.« Ne le, da Pravilnik ne omenja prizadete osebe, ki je običajno pritožnik, v popolno meglo zavija subjekte, ki naj bi se pritoževali (na koga referira »na njihovo pobudo«, na koga referira »pritožbe drugih novinarjev in publicistov«?). O tem naslednjič.

Boris Vezjak

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: